Opłaty

Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz przedszkola następujących opłat:

  • Opłata za przedszkole (czesne): 150 zł za miesiąc.
  • Wyżywienie: 10 zł/dzień.
  • Opłata rekrutacyjna płatna jednorazowo: 100 zł
  • Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane będą w miesiącu wrześniu.

– Opłata za przedszkole (czesne) – nie podlega zwrotowi w przepadku nieobecności dziecka w
przedszkolu.
– Opłata za wyżywienie – nie będzie uiszczana w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy
dzień nieobecności dziecka w przedszkolu tylko wtedy, gdy rodzic/ opiekun poinformuje o
nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia.
– Opłata za zajęcia dodatkowe – nie podlega zwrotowi w przepadku nieobecności dziecka w
przedszkolu.
– Opłata za przedszkole oraz opłata za zajęcia dodatkowe uiszczana jest z góry do 5 każdego
miesiąca. Opłata za wyżywienie uiszczana jest z dołu do 5 każdego miesiąca.

Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany stawki żywieniowej w wyniku zmian cen rynkowych. Zarówno
o zmianie stawki żywieniowej jak i zmianie wysokości czesnego informuje Organ Prowadzący poprzez
informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej. W przypadku wywieszenia takiego ogłoszenia nie
jest konieczne zawarcie Aneksu do umów pomiędzy Przedszkolem a Rodzicem / Opiekunem